Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu: İTO BİLGİYİ TİCARİLEŞTİRME VE ARAŞTIRMA VAKFI (bundan böyle “BTM” olarak anılacaktır.)

Adres:​Fulya Mahallesi Yeşilçimen Sokak Polat Tower Bağımsız Bölüm 430, 34394 Şişli/İstanbul

Kullanıma açtığımız Web Sitesi (“Web Sitesi”) aracılığıyla kamuoyunun BTM faaliyetleri hakkında bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, BTM’nin Teknoloji Tedarikçileri’nin ve/veya Teknoloji Kullanıcıları’nın gerçek kişi temsilcilerinin kişisel verilerini toplaması, işlemesi veya aktarması gerekebilecektir. BTM buna ek olarak, tüm Web Sitesi ziyaretçilerinin de kişisel verilerini işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla ve belirtilen kapsamda toplayabilir, işleyebilir veya aktarabilir.

BTM olarak kişisel verilerinizin gizliliğine önem vermekteyiz ve sizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılması hakkında aydınlatmak isteriz.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

BTM, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlarla işlemekte ve aktarmaktadır:

KVKK uyarınca, kişisel verileriniz açık rızanıza ya da KVKK kapsamında düzenlenen diğer hukuka uygunluk nedenlerine dayanılarak işlenebilecektir. Bu kapsamda, kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla KVKK madde 5/2(c) uyarınca BTM’nin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla veya KVKK madde 5/2(f) uyarınca temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile meşru menfaatlerimizi korumak amacıyla açık rızaya gerek olmaksızın işlenecektir. Buna ek olarak tarafınızca alenileştirilen Kişisel Verileriniz de ayrıca bir daha rızanız aranmaksızın KVKK madde 5/2(d) kapsamında ilgili amaca uygun şekilde ve izin verilen ölçüde açık rızanıza gerek olmadan işlenebilir.

Kişisel verileriniz hukuka, ahlaka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve güncel şekilde, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda ve işlendikleri amaçla sınırlı ve ölçülü olarak, işlenme amacı için gerekli olduğu süre kadar muhafaza edilerek sizlerin haklarına halel gelmeyecek şekilde işlenecektir.

1. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

BTM toplamış olduğu kişisel verileri; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla aşağıda belirtilen ve yurt içinde veya yurtdışında bulunan kişilere aktarabilecektir:

BTM’nin veri depolama, hosting, bulut bilişim gibi hizmetleri yurt dışından tedarik etmesi halinde yapılacak veri aktarımları dahil yurt dışına güvenli olmayan ülkelere veri aktarımının gerekli ve zorunlu olması halinde, ilgili tüm yasal kurallara uygun olmak ve gerekli izin ve taahhütlerin alınması kaydı ile söz konusu ülkelere aktarım da söz konusu olabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

KVKK uyarınca, kişisel verileriniz aşağıda belirtilenler dahil otomatik yahut otomatik olmayan yollarla yazılı veya elektronik şekilde toplanmakta ve işlenmektedir:

● Web Sitesi başta olmak üzere BTM tarafından yönetilen sair internet site ya da sitelerimiz, mobil ve sair uygulamalarımız ve BTM’ye ait diğer tüm çevrim içi mecralar üzerinden veya Web Sitesi’nde cihazlarınızla iletişim sağlayan çerezler,

3. Kişisel Veri Sahibinin KVKK’dan Doğan Hakları

Kişisel veri sahipleri, KVKK uyarınca kişisel verileri ile ilgili aşağıdaki haklara sahiptir:

● Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

● Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

● Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp

kullanılmadığını öğrenme,

● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

● Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların

düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin

aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

● KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına

rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

● İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

● Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

4. KVKK’dan Doğan Hakların Kullanılmasına ya da Kişisel Verilerinize ilişkin Taleplerin Tarafımıza İletilmesinde İzlenecek Yol

KVKK madde 13(1) gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ikincil mevzuat kapsamında belirlediği diğer yöntemlerle (kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Şirketimize daha önceden bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle) BTM’nin “​Fulya Mahallesi Yeşilçimen Sokak Polat Tower Bağımsız Bölüm 430, 34394 Şişli/İstanbul​” adresine ya da , [email protected] e-posta adresine iletebilirsiniz.

Bu kapsamda yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi ve iletişim bilgilerinizi tespit eden gerekli belgeler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi iletirken; kimliğinizi tespit eden belgeleri bizzat “​Fulya Mahallesi Yeşilçimen Sokak Polat Tower Bağımsız Bölüm 430, 34394 Şişli/İstanbul​” adresine elden iletebilir ya da noter kanalıyla gönderebilirsiniz. Talebiniz, tarafımızca yapılacak kimlik tespiti akabinde değerlendirmeye alınacaktır.

Öte yandan noter onaylı vekâlet sunulması kaydıyla vekaleten yapılan başvurular ile noter kanalı ile yapılan başvurular bakımından ayrıca kimlik teyidi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Talebiniz ilgili belgelerin ulaşmasından itibaren en kısa sürede ve herhalde en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretleri talep edebiliriz.

BTM YouTube
BTM Instagram
BTM Threads
BTM LinkedIn

Hesabınız yok mu? Hemen ücretsiz kayıt olun.

Web sitemizi kullanarak Kullanım ve Gizlilik Koşulları'nı ve Aydınlatma Metni'ni okuyup, anladığınızı kabul etmiş sayılırsınız.